SZEREG SZCZEGÓŁOWYCH DYSPOZYCJI

Zgodnie z propozycją Z. Gasia (1980) dyspozycja ta nie jest strukturą jednorodną. Ma ona postać syndromu, w którego skład wchodzi szereg dyspozycji szczegółowych. Są nimi:samoagresja emocjonalna (skłonność do zaniżania samooceny, samopo- niżania się, kierowania wobec siebie wrogich impulsów),samoagresja fizyczna (wrogie, szkodliwe zachowania wobec samego siebie: samouszkodzenia, próby samobójcze, zadawanie sobie bólu),wrogość wobec otoczenia (przejawiająca się podejrzliwością, projekcją własnej wrogości, negatywnym nastawieniem wobec innych),nieuświadomione skłonności agresywne (wyrażające się manifestowa­niem aktywności pozornie nieagresywnej, będącej jednak przejawem maskowanej agresji),agresja przemieszczona (skierowana wobec obiektów zastępczych, np. przedmiotów),agresja pośrednia (wyrażająca się w atakowaniu innych poprzez ich ośmieszanie, szkalowanie, plotki, skarżenie),agresja słowna (kłótliwość, krzyki, przeklinanie),agresja fizyczna (skłonność do podejmowania działań o charakterze przemocy fizycznej), tendencje odwetowe (których istotę stanowi dążenie do subiektywnie usprawiedliwionej zemsty za doznane lub domniemane krzywdy ze strony innych ludzi).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *